6
: 1
: 0.18 .
: 6
: 112.8 .
- FACEBOOK
10
P98466XXX
6.46
P86693XXX
10
P3698XXX
10
P3698XXX
6.59
P86693XXX
7
P97343XXX
11
P97343XXX
80% . 200 5000 .
...
#
1321 Vladimir Best 52.72 . 66.14% 37.40 .
974 Vladimir Best 42.85 . 52.84% 25.00 .
735 Trịnh Hoàng 63.65 . 84.13% 55.31 .
518 Trịnh Hoàng 58.42 . 82.62% 50.00 .
517 Trịnh Hoàng 68.00 . 85.71% 60.00 .
515 Trịnh Hoàng 22.80 . 38.46% 10.00 .
514 Trịnh Hoàng 26.00 . 33.33% 10.00 .